За екосистемите

Необходимостта от проекта се обосновава с ползите от екосистемните услуги (ЕС) за обществеността и опазването на околната среда. На местно ниво, ЕС са често база за препитание, особено в по-бедните райони. На глобално, национално и регионално ниво, ЕС имат непряко въздействие върху човешкото благополучие, чрез подобряване на климата, очистване на въздуха, водния режим, процесите по формиране на почвата и устойчивото функциониране на екосистемите. В доклада „Оценка на екосистемите за хилядолетието от 2005 г.” е отчетена значителна и необратима загуба на биоразнообразието в световен мащаб. Оценката сочи, че между 10 и 30 % от бозайниците, птиците и земноводните са застрашени от изчезване вследствие от човешката дейност. В рамките на международната инициатива „Икономика на екосистемите и биоразнообразието” са публикувани серия от доклади, според които много екосистемни услуги са толкова нарушени, че са достигнати критични точки. Същата инициатива подчертава нарастващите разходи от загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемите.

Какво представляват екосистемните услуги?

Най-общо, екосистемните услуги представляват ползите, които извличаме от екосистемите. Те са най-различни, а някои са от решаващо значение за нашето съществуване и възможността да произвеждаме стоки. Екосистемите предоставят продоволствени услуги като храна, прясна вода и вода за производствени нужди, дървесина, фибри и генетичен фонд от важно значение за развитието на медицината. Също така, екосистемите регулират климата, бедствията, болестите, качеството на водата, вредителите и други. Притежават културни функции и услуги като възможност за отдих, естетическа наслада на природата, духовни и културни ценности, вдъхновение и знание. От най-важните услуги, които ни предоставя живата природа, са поддържащите й функции като формиране на почвата и нейното подхранване, участие на растителните видове в кислородния и въглеродния цикъл и други, без които животът на Земята не би бил възможен, поне не и под настоящата си форма.