Степно-храстови екосистеми

Степно-храстовите екосистеми включват разнороден състав от растителни видове, които са представени от храстовидни съобщества и храсти джуджета, чийто произход може да бъде природен, антропогенен или от комбиниран тип. Повечето степно-храстови екосистеми се формират в райони, където факторите на средата като климат и почвен тип значително затрудняват развитието на дървесни видове, дори на места техният произход може да бъде и  следствие от човешката дейност. Тези екосистеми се отличават с голямо растително многообразие.

В България степно-храстовите екосистеми са разпространени от низините до алпийския  пояс, като на места могат да навлизат и в земеделски земи.

Целта на картирането на степно-храстовите екосистеми и оценката на предоставяните от тях услуги е да се установят тенденциите в развитието им и получените резултати да се превърнат в база за търсене на по-добри управленски практики.  Работата по проекта се извършва съобразно Методиката, предоставена от МОСВ и обхваща следните подтипове:

  • Арктични, алпийски и субалписки храстови съобщества;
  • Храсти на умереният,планински и средиземноморски климатични райони
  • Крайречни и краймочурищни храстови съобщества.