За проекта

Проект “Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000)” се изпълнява от СУ „Св. Климент Охридски” с помощта на Епсилон България и Картгео и се реализира с финансовата подкрепа на Програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми” в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Официално, проектът стартира на 24 август 2015г. и в рамките на 12 месеца екип от специалисти ще осъществи оценка и картиране на екосистемите тип „Степни и храстови екосистеми” на територията на цялата страна извън НАТУРА 2000 и верификация на оценката върху моделни полигони от трите под-типа храстови съобщества: „Арктически, алпийски и субалпийски”, „Умерени и средиземноморски планински” и „Крайречни”.

С цел изпълнение на Стратегията за биологично разнообразие до 2020г. е необходимо да бъде извършена инвентаризация на екосистемите. В съответствие с методиката (BG03.PDP2), предоставена от МОСВ, процесът на оценка на екосистемни услуги (ЕУ) ще премине през следните етапи: определяне на обхвата; събиране и класифициране на информацията от налични национални и международни бази данни и теренни проучвани; оценка на състоянието на ЕУ в рамките на полигоните, определяне на заинтересованите страни и как те се възползват от тези услуги; картографиране на ЕУ.

След възлагането на допълнителни дейности към проекта “Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000)” експертните екипи ще извършат картиране и оценка на екосистемните услуги на агроекосистемите в България, извън зоните на Натура 2000, и проучване на социално-икономическите ползи от проекта. Допълнителите дейности стартираха на 23.08.2016г. и тяхното изпълнение ще продължи до 30.04.2017г, като ще бъдат обхванати всички три под-типа включени в агроекосистеми съгласно методологията предоставена от МОСВ. Проучването на социално-икономическите ползи ще бъдат извършени на база на публични обсъждания ангажиращи всички заинтересовани страни. В обхвата на оценката на екосистемните услуги ще бъдат включени едногодишни култури, трайни култури и смесени култури.