Дейности

Проект “Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000)” е разработен в съответствие с Mетодиката за оценка на екосистемните услуги като най-общо дейностите по проекта включват:

1. Степно-храстови екосистеми – картиране и оценка на екосистемните услуги

2. Агроекосистеми – картиране и оценка  на екосистемните услуги

3. Социално-икономически проучвания на въздействието на екосистемните услуги