Агроекосистеми

При картиране и оценка на агроекосистемите всички дейности ще бъдат извършени в съответствие с Mетодиката за оценка на екосистемните услуги и най-общо включват:

  • Анализ на наличната информация и документация;
  • Подготовка и обучение на полеви експерти;
  • Планиране, подготовка и извършване на теренни проучвания;
  • Камерална обработка и анализ на получените данни;
  • Анализ на типовете агроекосистемив България;
  • Оценка на екосистемните условия съобразно типа на агроекосистемите;
  • Оценка на екосистемните услуги;
  • Изработване на цифрови карти и бази данни;
  • Предоставяне на данни и карти за въвеждане в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие;
  • Провеждане на публични събития за популяризиране на проекта и осъществяване на и обмен на добри пратктики между България и Кралство Норвегия.