Очаквани резултати

  • Определяне на възможностите на всеки под-тип „Степни и храстови екосистеми” да предостави анализираните ЕУ.
  • Оценка на търсенето и потреблението на съответните ЕУ.
  • Карти, визуализиращи потенциала на всеки под-тип „Степни и храстови екосистеми” да предостави съответните ЕУ;
  • Определяне на възможностите на всеки под-тип „Агроекосистеми” да предостави анализираните ЕУ;
  • Повишена информираност на заинтересованите страни за ЕУ предоставяни от АЕ;
  • Карти, визуализиращи потенциала на всеки под-тип „Агроекосистеми” да предостави съответните ЕУ;
  • Систематизирана база данни включваща предоставяните ЕУ от всеки под-тип „Агроекосистеми“;
  • Повишена информираност на заинтересованите страни за ЕУ предоставяни от АЕ и СХЕ;
  • Платформа за обмен на знания;
  • Анализ на социално-икономическите ползи от ЕУ предоставяни от СХЕ и АЕ в България.