Партньори

Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Координатор на проекта

www.uni-sofia.bg

СУ е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция. СУ е най-големият и престижен научноизследователски център в България предлагащ 103 специалности в областта на хуманитарните и природо-математическите науки.

Факултетът по биология е основан като независима структура от лятото на 1963г. и обучава в две основни специалности: Биология и биохимия и Микробиология. Студентите се обучават в 8 бакалавърски програми, 29 магистърски програми, докторантури. Основната образователна цел на Биологическия факултет е да осигури образование на висококвалифицирани специалисти в биологичните науки, биотехнологиите, екологията и подготовка на висококвалифицирани обучители по биология на английски.

СУ, чрез Биологическия факултет и Катедра ЕОПС, има богат опит в картиране и оценка на екосистеми и екосистемни услуги. Възможностите за ползване на университетския научен капацитет и а включване на студенти в проектните дейности ще допринесе за устойчивостта на проектните рвзултати. Университета ще уаства в следните дейности: управление и администриране на проекта; събиране, анализ и обработка на предоставените данни и набавяне на допълнителни, генериране на база данни, попълване с наличната информация; планиране на теренната работа; подготовка и обучение на полеви експерти; теренни проучвания; камерална работа – обработка и анализ на наличните данни.

АБЕРОН ООД

www.aberon.bg

АБЕРОН предлага консултантски и експертни услуги в широкия спектър на околната среда като климатология, въздух, земя, водни ресурси, отпадъчни води, екосистемни услиги и природа, социални, правни и регулаторни услуги, еко-технологии, ГИС и изграждане на капацитет. АБЕРОН следи развитието на урбанизацията и нейното въздействие върху природните екосистеми и тези, управлявани от хората. АБЕРОН предлага анализ на националните и европейски политики, свързани с опазване на околната среда и адаптацията към изменението на климата, следване на директивите и провеждане на действия на национално ниво за тяхното прилагане.

Дейностите по проекта, в които ЕБГ ще участва са: управление и администриране на проекта, предоставяне на публичност и организиране на конференции, изграждане на капацитет, валидиране на информацията и оценка на ЕУ за стено-храстови екосистеми.

КАРТГЕО ООД

www.cartgeo.com

КГ се занимава с проектиране, разработване, внедряване на цифрови продукти ориентирани към използването им за създаване на картографски материали, разработка на софтуерни продукти, геодезически, картографски, издателски дейности, консултантски услуги и др. Компанията има богат редакторски опит с редовни топографски карти от целия мащабен ред, едромащабни топографски карти, множество тематични карти по заявки на различни институции – геоложки, морски, пътни, физически, политически, исторически, туристически, др. Натрупания над 20 годишен опит на служителите гарантира оптимални решения при проектиране, разработване, изграждане, внедряване и поддържане на ИС, ГИС, GPS и комуникационни технологии, разработка на софтуерни продукти; геодезически, картографски, издателски дейности; кадастър.

Дейностите по проекта, в които КГ ще участва са: управление на проекта, събиране, анализ и обработка на предоставените данни и набавяне на допълнителни, генериране на базата данни, попълване с наличната информация, попълване  на данни от теренни проучвания, изработване на цифрови модели и база данни.