Постигнати резултати

Екосистемните услуги (ЕУ) представляват приноса на екосистемите за човешкото благосъстояние. ЕУ могат да бъдат картирани и оценени въз основа на връзката между опазването на биологичното разнообразие на екосистемите и човешкото благосъстояние. Проектът беше изпълнен в съответствие с Цел 2, Действие 5 на Европейската стратегия за биологично разнообразие 2020 и беше подкрепен от Министерството на околната среда и водите чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Работният екип на проекта се състои от членове на Биологическия факултет и Катедра ЕОПС на СУ “Св. Кл. Охридски”,”Картгео” ООД и “АБЕРОН” ООД.

Целта на проекта бе да оцени екосистемите на степно-храстовите (СХЕ) и на по късен етап агро екосистемите (АЕ), адресирайки следните три основни дейности:

  • Картиране на състоянието на СХЕ и АЕ
  • Оценка на обхвата и степента на ЕУ, предоставяни от СХЕ и AE
  • Проучване на социално-икономическите ползи от ЕУ, предоставени от двата вида екосистеми.

По време на изпълнението на проекта бяха картирани общо 88 161 (401 567 ha) СХЕ  и 213 851 (3 516 342 ha) AE и беше оценено състоянието (IP индекс) и услугите (RESC индекс), които преодоставят. СХЕ и AE бяха оценени като екосистистеми в добро състояние, осигуряващи ЕУ в диапазона от ниски (Образователни, религиозни и културни ЕУ), през умерени (материални ЕУ) до високи (регулиращи и поддържащи ЕУ).

Изследванията върху социално-икономическите ползи от ЕУ, предоставени от двата типа екосистеми, бяха извършени на територията на 25 общини. Шест консултативни срещи със заинтересованите лица бяха проведени в 6-те региона в цялата страна. По време на срещите бяха разпространени резултатите от проекта, бяха идентифицирани пропуски в общественото познание, бяха записани въпроси и предложения за законодателни промени и бяха планирани допълнителни действия за изграждане на синергия между управляващите органи. По този начин беше повишен административния капацитет и беше насърчено устойчивото използване на ЕУ от заинтересованите страни.

Резултатите от проекта предоставят задълбочен поглед върху степента и въздействието на ЕУ върху благосъстоянието, върху евентуалното намаляване на социално-икономическите различия на регионално и национално ниво чрез допълнителни законодателни промени и подобрения, свързани със зелен растеж и повече „зелени” работни места. Те представляват основа за постигане на националните и европейските цели за опазване на природата и биоразнообразието чрез специфични политически интервенции. Не на последно място, резултатите от дейността по проекта ще послужат също като информационен източник и справка за бъдещо изпълнение на проекти, свързани с приоритетна ос 2 “Програма за развитие на селските райони 2014-2020” и ОПОС.