Обществени обсъждания

Освен картирането и оценката на екосистемните услуги, в рамките на проекта е предвидено да се проведе проучване на социално икономическите ползи от картирането и оценката на ХЕ и АЕ. Проучването на социално-икономическите ползи и последващите публични обсъждания ще допълни и доразвие познанието за досега използваните екосистемни услуги предоставяни от СХЕ и АЕ. Резултатите от проекта ще бъдат популяризирани пред местните власти и заинтересовани страни с цел насърчаване за правилно и устойчиво използване на екосистемните услуги.

1.1. Контекст на проучването
Реализираното проучване си постави съвкупност от познавателни цели, съответстващи на общата логика на проект “Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000)”, както следва:
1) Да установи познанието на заинтересованите страни за видовете екосистеми и услугите, които те предоставят, както и за степента на ползване на ЕУ от населението; влиянието на човешката дейност върху развитието на ХЕ и екологичното състояние за развитие на ХЕ и АЕ;
2) Да представи мнението на заинтересованите страни и тяхната информираност за ползите и приложимостта на резултатите от картирането и оценката на предоставяните от ХЕ и АЕ екосистемни услуги. В рамките на проекта се работи с концепция, която разграничава три основни вида екосистемни услуги на ХЕ и АЕ: i) материални услуги, ii) регулиращи/ поддържащи услуги и iii) културни услуги.
В съответствие с формулираните цели, задачи и обект на проучването, бе преценено, че адекватните носители на емпирична информация по набелязания предметен кръг могат да се обособят като следните четири категории:
Експерти в изследваната тематика.
Населението (14+ години).
Местният бизнес (фирми от преработващата промишленост, търговци, билкари,туристически фирми, местни ловци и риболовци, и др.).
Представители на общинската власт и други активни субекти на общинско ниво (лесничейства, природозащитни НПО) имащи отношение към оползотворяване/опазването на ХЕ и АЕ.

1.2. Методика на проучването

За целите на настоящото проучване бе избрано да се работи с два изследователски метода, доказали своята инструментална ценност, полезност и богатия си когнитивен потенциал: 1) методът на дълбочинното интервю и 2) методът на анкетното проучване.
Събраната емпирична информация от дълбочинните интервюта и от анкетното проучване сред населението, сред бизнеса и сред общините/другите заинтересовани страни послужи като основа за разработването на доклад: АНАЛИЗ на социално икономическите ползи от картирането и оценката на храстовите екосистеми и агроекосистемите.