Северен централен район

На 05.04.2017г. в гр. Велико Търново в хотел Премиер ще се проведат публични обсъждания със заинтересованите лица – населението, бизнеса и представители на общинската власт по отношение на нагласата им към съответните екосистеми, ще се представят картите със зониране и оценка на екосистемните услуги и ще се осигури под формата на дебат повишаване на информираността на обществото за ползите от степно-храстовите и агроекосистемите.
Северният централен район (СЦР) обхваща областните градове Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, и Търговище. СЦР разполага с добре развита транспортна инфраструктура (скоростни пътища, водната артерия на р. Дунав, летища), потенциал за развитие на селското стопанство и икономикатаголямо историческо наследство, наличие на висши учебни заведения, културни институции с десетилетни традиции, както и възможности за развитие на екологичен и селски туризъм, например в районите на Природните паркове Българка и Русенски Лом и резерват Сребърна.