Северозападен район

На 04.04.2017г. в гр. Плевен в хотел Сити ще се проведат публични обсъждания със заинтересованите лица – населението, бизнеса и представители на общинската власт по отношение на нагласата им към съответните екосистеми, ще се представят картите със зониране и оценка на екосистемните услуги и ще се осигури под формата на дебат повишаване на информираността на обществото за ползите от степно-храстовите и агроекосистемите.
Северозападният регион (СЗР) обхваща западната и централна част на Дунавската равнина и областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. СЗР представлява слабо населена област, в някои участъци дори обезлюдена територия. В Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., като важни характеристики и потенциали за развитие на СЗР са определени съхранените природни дадености и културно наследство като възможности за развитие на туризма. Допълнително, оценено е че качеството на околната среда повишава привлекателността на територията за живеене и развитие на бизнес дейности.