Североизточен район

На 07.04.2017г. в гр. Варна в хотел Голдън Тюлип ще се проведат публични обсъждания със заинтересованите лица – населението, бизнеса и представители на общинската власт по отношение на нагласата им към съответните екосистеми, ще се представят картите със зониране и оценка на екосистемните услуги и ще се осигури под формата на дебат повишаване на информираността на обществото за ползите от степно-храстовите и агроекосистемите.
Североизточният район (СИР) обхваща Северното Черноморие, част от източния дял на Стара планина, част от Лудогорието и Добруджа. Територията на СИР включва областите Варна, Добрич, Силистра и Шумен и се отличава с наличие на природни паркове и резервати (Шуменското плато, Златни пясъци, Калиакра) с изключително биологично разнообразие, както и с множество недвижими културни ценности, вкл. старите български столици Плиска и Преслав. СИР е силно уязвим на климатичните промени. Повишен е рискът от засушаване, ветрова ерозия, морска абразия и ново активизиране на свлачищната дейност, което прави адаптацията към климатичните промени от съществено значение за СИР.