Югозападен район

На 11.04.2017г. в гр. Кюстендил в Парк-Хотел Кюстендил ще се проведат публични обсъждания със заинтересованите лица – населението, бизнеса и представители на общинската власт по отношение на нагласата им към съответните екосистеми, ще се представят картите със зониране и оценка на екосистемните услуги и ще се осигури под формата на дебат повишаване на информираността на обществото за ползите от степно-храстовите и агроекосистемите.
Югозападният район (ЮЗР), включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София, граничи с три държави, има ключово разположение по направленията на европейските транспортни коридори, както и добре развита транспортна инфраструктура. На територията на ЮЗР е разположена и столицата на България – град София. Разнообразните климатични, геоложки и хидроложки условия, уникалната флора и фауна, богатото разнообразие на видове, както и наличието на национални и природни паркове (Рила, Пирин, Беласица), представляват неоценим потенциал за развитие на туризма и опазване на богатото биоразнообразие на територията на ЮЗР.