Югоизточен район

На 30.03.2017г. в гр. Стара Загора в Хотел Форум ще се проведат публични обсъждания със заинтересованите лица – населението, бизнеса и представители на общинската власт по отношение на нагласата им към съответните екосистеми, ще се представят картите със зониране и оценка на екосистемните услуги и ще се осигури под формата на дебат повишаване на информираността на обществото за ползите от степно-храстовите и агроекосистемите.
На територията на Югоизточния район на планиране (ЮИР) попада източната част на Горнотракийската низина, част от Подбалканските котловини, Бургаската низина с Южното Черноморско крайбрежие и част от Средна гора с областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. Районът притежава богато културно-историческо наследство, традиционни занаяти, множество резервати и други защитени територии, особено в близост до морето. Всички тези ресурси са предпоставка за развитие на алтернативни (културно-исторически, конгресен туризъм, екологичен, селски, балнеоложки, винен, ловен и спортен туризъм) на морския туризъм форми, които интегрирано с него създават голямата туристическа привлекателност на ЮИР.