Южен централен район

На 29.03.2017г. в гр. Пловдив в Хотел Империал ще се проведат публични обсъждания със заинтересованите лица – населението, бизнеса и представители на общинската власт по отношение на нагласата им към съответните екосистеми, ще се представят картите със зониране и оценка на екосистемните услуги и ще се осигури под формата на дебат повишаване на информираността на обществото за ползите от степно-храстовите и агроекосистемите.
Южният централен район (ЮЦР) обхваща западната половина на Горнотракийската низина, южните склонове на Централна Стара планина, част от Средна гора, Подбалканските котловини и голяма част от Родопите. ЮЦР ключва областите Кърджали, Пазарджик, Пловдид, Смолян и Хасково. ЮЦР е сред най-богатите на биологично разнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк “Централен Балкан”, част от Национален парк “Рила” и целият масив на Родопите. На територията на района се намират 11 природни резервата, 9 поддържани резервата, 155 защитени местности и 98 природни забележителности. Тук попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000 – 44.5% от тези за страната.